Statuten IPMS Belgium vzw

Gewijzigd conform de wet van 23 maart 2019

De buitengewone Algemene Vergadering van 16 september 2023 heeft de statuten gewijzigd die gepubliceerd waren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 07 maart 2003.

I. DE VERENIGING

Artikel 1. Benaming

De Vereniging zonder winstoogmerk neemt als naam:
"International Plastic Modellers' Society – Belgian Section" genoemd, afgekort "IPMS Belgium vzw".

Art. 2. Maatschappelijke zetel

Gewest: Waalse gewest.

Adres:
Rue des Peupliers 7
6700 Arlon.

Elektronisch adres: ipms.belgium.the.prez@gmail.com
Elke communicatie op dit e-mailadres is geldig.
Website: www.ipms.be

Art. 3. Doel

De vereniging heeft tot belangeloos doel:

  • modelbouwers te verenigen en onder hen kameraadschappelijke banden te onderhouden;
  • de modelbouw in plastic te bevorderen, zijn afgeleiden en al wat er van op toepassing is.

Art. 4. Activiteiten

De vereniging kan activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar belangeloos doel.

Art. 5. Vermogensvoordeel

De vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enige vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het belangeloos doel van de vereniging.

II. LEDEN

Art. 6. Vaste leden

Het zijn de leden die de volledige lidmaatschapsbijdrage betalen, of zij nu modelbouwer zijn of niet.
De vereniging moet minstens vijf vaste leden tellen.
Enkel de vaste leden zijn stemgerechtigd tijdens de gewone en de buitengewone Algemene Vergaderingen.

Art. 7. Toegetreden leden

Toegetreden leden hebben nauwe familiebanden met een vast lid: vader, moeder, echtgenoot, zoon of dochter. Zij moeten onder hetzelfde dak wonen (d.w.z. hetzelfde postadres).
Zij betalen het "familie" lidgeld.
Toegetreden leden mogen gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen bijwonen, maar hebben geen stemrecht.
Zij hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden, maar ontvangen geen tijdschrift KIT.

Art. 8. Toetreding

De toetreding van een vast of toegetreden lid wordt beslist door het Bestuursorgaan op schriftelijk verzoek aan het Bestuursorgaan. Deze spreekt zich soeverein uit en zijn beslissing is definitief en behoeft niet te worden gemotiveerd.

Art. 9. Uittreding

Elk lid kan op elk moment uittreden door zijn ontslag per brief of elektronisch bekend te maken aan het Bestuursorgaan.
Wordt als ontslagnemend beschouwd, het lid dat geen bijdrage betaalt binnen de maand waarin hem een herinnering wordt toegestuurd.

Art. 10. Uitsluiting

De uitsluiting van een vast lid moet worden aangegeven in de bijeenroeping van de buitengewone Algemene Vergadering. Het lid moet worden gehoord. De uitsluiting kan slechts door de buitengewone Algemene Vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven in de wet voor een statutenwijziging.
De uitsluiting van een toegetreden lid wordt beslist door het Bestuursorgaan.

Art. 11. Bezit van de vereniging

Een ontslagnemend of uitgesloten lid, noch zijn erfgenamen of rechthebbenden hebben aanspraak op het bezit van de vereniging en kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen.

Art. 12. Ledenregister

Het Bestuursorgaan houdt een register van de leden bij onder elektronische vorm.

Art. 13. Rechten van de leden

Alle leden kunnen het register van de leden en van de notulen van vergaderingen van het Bestuursorgaan alsook de Algemene Vergaderingen op de maatschappelijke zetel raadplegen. Om dat te doen moeten ze een schriftelijk verzoek richten aan het Bestuursorgaan.
De leden die geen internettoegang hebben, kunnen het per brief vragen aan het Bestuursorgaan.
De boekhoudkundige stukken worden op de maatschappelijke zetel bewaard en kunnen na afspraak met het Bestuursorgaan ter plaatse geraadpleegd worden.

Art. 14. Jaarlijkse bijdrage

Alle leden zijn verplicht tot de bijdrage. Het jaarlijkse bedrag is maximaal 100,00 euro geïndexeerd. Het lopende bedrag wordt berekend om uitsluitend de kosten te dekken van de werking van de vereniging, om haar verplichtingen na te komen en het uitgeven van haar tijdschrift te verzekeren.
Het Bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om het bedrag van de bijdrage te wijzigen om het financiële evenwicht van de vereniging te bewaren. Het zal zich op de volgende Algemene Vergadering rechtvaardigen.

III. ALGEMENE VERGADERING

Art. 15. Samenstelling

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vaste leden.
Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door een vicevoorzitter of door het voor vervanging aangeduide bestuurslid.

Art. 16. Vergadering

Er dient elk jaar minstens één algemene vergadering te worden gehouden, in de loop van het tweede semester.
Een bijkomende gewone Algemene Vergadering kan op elk ogenblik worden bijeengeroepen door beslissing van het Bestuursorgaan, in de gevallen bepaald bij de wet, of op vraag van minstens één vijfde van de vaste leden.
Er is geen minimum aantal aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden vereist.

Art. 17. Deelname

Elk vast lid, in orde met zijn bijdrage, heeft recht aan de vergadering deel te nemen en heeft stemrecht. Vaste leden die aan de Algemene Vergadering niet kunnen deelnemen, mogen zich laten vertegenwoordigen door een volmacht tot stemming te geven aan een aanwezig vast lid. Het aantal volmachten is beperkt tot vijf (5) per aanwezig vast lid. Volmachten in overtal worden ter beschikking gesteld aan de voorzitter die ze zal verdelen onder de aanwezige vaste leden.

Art. 18. Bijeenroeping en agenda

Alle vaste leden en bestuurders worden ten minste vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering bijeengeroepen met een bijeenroeping die wordt gepubliceerd in het tijdschrift van de vereniging waarvan alle vaste leden een exemplaar ontvangen.
In geval van een bijkomende gewone Algemene Vergadering op vraag van minstens één vijfde van de vaste leden roept het Bestuursorgaan de vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.
De bijeenroeping gebeurt per elektronisch bericht, of per gewone post op dezelfde dag verzonden aan diegenen waarvan de vereniging geen elektronisch adres beschikt.
De agenda wordt bij de bijeenroeping gevoegd. Elk door ten minste één twintigste van de vaste leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.

Art. 19. Beslissingen

Op de Algemene Vergadering heeft ieder vast lid gelijk stemrecht en worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden, behalve in de gevallen waarin de wet voorziet dat er anders wordt beslist.
Blanco en ongeldige stemmen en onthoudingen zijn uitgesloten van de berekening.
Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.

Art. 20. Buitengewone Algemene Vergadering

De buitengewone Algemene Vergadering kan enkel geldig beraadslagen over de aanpassingen aan de statuten, de wijziging van het doel, de ontbinding, de vereffening of het uitsluiten van een vast lid met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven door de wet.

Art. 21. Register van de notulen

De notulen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een register dat elektronische bewaard wordt.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer leden van het Bestuursorgaan.

Art. 22. Bevoegdheden

Een beslissing van de Algemene Vergadering is vereist voor:

1° de statutenwijziging;

2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

3° de kwijting aan de bestuurders;

4° de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;

5° de ontbinding van de vereniging;

6° de uitsluiting van een vast lid;

7° alle andere gevallen waarin de wet dat vereist.

IV. BESTUURSORGAAN

Art. 23. Het bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal Bestuursorgaan dat uit minstens drie en maximum tien vaste leden bestaat.

Art. 24. Benoeming en ambtsbeëindiging of afzetting van de bestuurders

Vaste leden die wensen een bestuursmandaat te bekleden, moeten hun kandidatuur indienen bij de voorzitter van het Bestuursorgaan, die ze zal voorleggen aan de bestuurders. Deze onderzoeken de kandidaturen (o.a. conform met de statuten, evaluatie van de vereiste kwaliteiten van de kandidaat voor de functie, in orde met de bijdrage, enz.).
De door het Bestuursorgaan weerhouden kandidaturen worden vervolgens voorgelegd voor benoeming aan de Algemene Vergadering.
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd bij gewone meerderheid en bij geheime stemming (stemming per brief).
De bestuurders worden benoemd voor drie jaar en zijn bij het beëindigen van hun mandaat herverkiesbaar.
Wanneer een bestuurder niet langer aan de voorwaarden van zijn mandaat voldoet, vraagt het Bestuursorgaan aan de Algemene Vergadering hem af te zetten. Een gemotiveerd besluit hierover zal voorgelegd worden aan de gewone Algemene Vergadering of aan een bijkomende gewone Algemene Vergadering indien de ernst of de dringendheid dit rechtvaardigen.
De bestuurders zijn onbezoldigd.

Art. 25. Het Bureau

Elk jaar stelt het Bestuursorgaan intern een bureau samen, bestaande uit de voorzitter, de twee vicevoorzitters (indien aanwezig), de secretaris en de penningmeester.

Art. 26. Vergaderingen

Het Bestuursorgaan komt zo vaak samen als het nodig is voor het belang van de vereniging, maar minstens drie maal per jaar, of op vraag van de voorzitter, of op vraag van twee bestuurders.
De bijeenroeping voor de volgende vergadering wordt bekendgemaakt met een brief of elektronisch bericht; hetzelfde geldt voor een bijkomende vergadering.
Elk bestuurslid beschikt vóór de vergadering over een agenda.

Art. 27. Beslissingen

De beslissingen van het Bestuursorgaan worden genomen met gewone meerderheid van de aanwezige bestuurders.
Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.
Blanco en ongeldige stemmen en onthoudingen zijn uitgesloten van de berekening.

Art. 28. Register van de notulen

De notulen van de vergaderingen van het Bestuursorgaan worden op de daaropvolgende vergadering van het Bestuursorgaan goedgekeurd en opgenomen in een register dat elektronisch bewaard wordt.

V. JAARREKENING EN BEGROTING

Art. 29. Boekjaar

Het boekjaar begint de eerste januari om te eindigen op eenendertig december.
Ieder jaar legt het Bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar, en ook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
Na de goedkeuring van de jaarrekening en begroting, beslist de Algemene Vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders te verlenen kwijting.

VI. INTERN REGLEMENT

Art. 30.

De leden van de vereniging dienen zich te schikken naar het intern reglement dat door het Bestuursorgaan werd opgesteld.
Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld.
De laatste goedgekeurde versie dateert van 16 september 2023.

VII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Art. 31.

Ingeval van ontbinding duidt de buitengewone Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aan, belast met de vereffening van de bezittingen van de vereniging.
De buitengewone Algemene Vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als voor de wijziging van het voorwerp of de wijziging van het belangeloos doel van de vereniging.

Art. 32. Toewijzing van het netto actief

Na ontbinding wijst de Algemene Vergadering het netto actief toe aan een of meerdere verenigingen zonder winstoorgmerk met hetzelfde doel.


VIII. VERSCHEIDENE BEPALINGEN

Art. 33. Toepassing van de wet

De bevoegdheden van het Bestuursorgaan en wat niet uitdrukkelijk is voorzien door de onderhavige statuten, wordt geregeld door de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 04 april 2019.

Gedaan te Waregem, op 16 september 2023.

Patrice Dechamps
Secretaris