Privacybeleid

De e-shop plasticandsteel op de website www.plasticandsteel.be, eigendom van de in België gevestigd vereniging IPMS Belgium, verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt om te voldoen aan de Algemene Voorwaarden en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk vereiste periode.

1. Algemene bepalingen

a. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met GDPR (hierna te noemen "Reglement") is IPMS Belgium vzw/asbl, gevestigd in België, (hierna te noemen "Verwerkingsverantwoordelijke").

b. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn (e-mail): info@plasticandsteel.be.

c. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2. De bron van persoonlijke gegevens

a. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via het contract tot aankoop en vervulling van de elektronische bestelling die is aangemaakt in de e-shop www.plasticandsteel.be.

b. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt alleen de identificatie- en contactgegevens van Klant die nodig zijn voor de uitvoering van de koopovereenkomst.

c. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonlijke gegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contracterende partijen voor de duur vereist door de wet. Persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt en worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van de in paragraaf 5 genoemde.

3. Doel van gegevensverwerking

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:

a. Registratie op de website www.plasticandsteel.be in overeenstemming met hoofdstuk 4, sectie 2 van GDPR;

b. Voor het uitvoeren van de elektronische bestelling die door de Klant is aangemaakt (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);

c. Het naleven van wet- en regelgeving die voortvloeit uit de contractuele relatie tussen Klant en verwerkingsverantwoordelijke;

d. Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het koopcontract. Zonder de persoonsgegevens kan het contract niet worden gesloten.

4. Duur van de opslag van persoonsgegevens

a. De verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor het vervullen van rechten en plichten die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de verwerkingsverantwoordelijke en Klant en voor de duur van 3 jaar na het sluiten van de contractuele relatie.

b. De verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

5. Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derden die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke. De diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van de koopovereenkomst en de verwerking van de elektronische bestelling tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de Klant.

Onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke zijn:

  • Webnode AG (e-shop systeem);
  • Het verzendbedrijf;
  • Google Analytics (website analytics).

6. Rechten van de klant

In overeenstemming met het Reglement, heeft de Klant:

a. Het recht op toegang tot persoonsgegevens.

b. Het recht op rectificatie van persoonsgegevens.

c. Het recht op het wissen van persoonsgegevens.

d. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

e. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

f. Het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of per e-mail gericht aan info@plasticandsteel.be.

g. Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van het Reglement.

7. Beveiliging van persoonsgegevens

a. De verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn voor de bescherming van persoonsgegevens.

b. De verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen genomen om gegevensopslagruimten te beveiligen, in het bijzonder het beveiligen van de toegang tot computers met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het regelmatig uitvoeren van onderhoud aan computers.

8. Slotbepalingen

a. Door het plaatsen van een elektronische bestelling op de website www.plasticandsteel.be bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en deze volledig te aanvaarden.

b. De klant aanvaardt deze regels door het selectievakje in het bestelformulier aan te vinken.

c. De verwerkingsverantwoordelijke kan deze regels te allen tijde bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

Deze regels worden van kracht op 20 november 2023.