INTERN REGLEMENT

3de Editie

Afkortingen

Art. Artikel

AV Algemene vergadering

BO Bestuursorgaan

Cat. Categorie

CV Curriculum vitae

EN Engels

FR Frans

IR Intern reglement

IPMS.be IPMS Belgium

M&T Make & Take

NatCon National Convention

NL Nederlands

POC Point of Contact

VZW Vereniging zonder winstoogmerk

1. Inleiding

Elk lid of aangesloten club moet kennisnemen van het intern reglement (IR genoemd).

Door zich in te schrijven/aan te sluiten bij IPMS Belgium vzw (IPMS.be) verplicht hij/zij er zich toe de bepalingen van het IR na te komen. Elke overtreding kan leiden tot het opleggen van sancties door het Bestuursorgaan (BO) tegen het lid of de aangesloten club.

2. Algemeen

a. IPMS Belgium vzw (International Plastic Modellers' Society/Belgian Branch, kortweg IPMS.be) is de Belgische afdeling van de International Plastic Modellers' Society en bijgevolg een nationale vereniging van modelbouwers die zich toeleggen op modelbouw in plastic.

IPMS.be wil uitdrukkelijk nationaal en politiek neutraal zijn. De vereniging heeft geen enkele binding met belangengroepen en heeft geen voorkeur voor bepaalde bedrijven, firma's of ondernemingen. De leden worden gevraagd zich te onthouden van elke discussie met communautair, politiek, religieus, filosofisch of etnisch karakter tijdens activiteiten georganiseerd door de vereniging, aangesloten clubs of op de sociale media en andere communicatiemiddelen gekoppeld aan IPMS.be.

b. Dit IR is nauw verwant aan de statuten van de vzw IPMS Belgium. Het is er een aanvulling bij en bedoeld om de werking van de vereniging en bepaalde regels te verduidelijken. (Statuten, Art. 30).

c. Alle betwiste gevallen die niet zijn voorzien in dit reglement zullen worden beslecht door het Bestuursorgaan.

d. Als regionale cellen worden opgericht om de contacten te bevorderen tussen de leden die wonen in betrokken regio's, zouden de verantwoordelijken van die cellen de taak hebben het bestaande reglement in zijn geheel of gedeeltelijk aan te passen aan de lokale omstandigheden. In elk geval kunnen die aanpassingen niet afwijken van de statuten en dient het aangepaste reglement ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de nationale voorzitter van de vereniging.

e. Officiële talen: het Frans (FR) en het Nederlands (NL) zijn de officiële talen van IPMS.be. Alle documenten zullen dan ook opgesteld worden in beide talen, of in een tweetalige versie FR/NL (bijvoorbeeld magazine KIT), of aparte documenten FR en NL (bijvoorbeeld Dagvaarding AV).

De leden vermelden op het inschrijvingsformulier of zij hun briefwisseling in het NL of het FR wensen te ontvangen.

De documenten bestemd voor de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of voor publicatie in het Belgisch Staatsblad zullen om financiële redenen uitsluitend in het Frans worden opgesteld.

Alle briefwisseling met de (regionale, lokale of federale) overheid zal gebeuren in overeenstemming met het van kracht zijnde taalregime.

3. Leden

a. Iedereen kan lid worden van IPMS.be ongeacht of hij/zij aangesloten is bij een modelbouwclub. De aanvraag voor lidmaatschap wordt gericht aan de ledenbeheerder via een inschrijvingsformulier beschikbaar op www.ipms.be of in de flyer van de vereniging. De aanvrager krijgt na het betalen van het lidgeld een lidkaart toegezonden met onder andere vermelding van zijn lidmaatschapsnummer.

b. De leden kunnen lid zijn van een bij IPMS.be aangesloten club, een niet-aangesloten club of tot geen enkele modelbouwclub behoren (met andere woorden een onafhankelijk lid).

c. De enige verplichting om lid van IPMS.be te kunnen blijven, is het lidgeld tijdig betalen. Er is geen verplichting om een minimum aantal modellen of figurines binnen een bepaalde tijd te bouwen.

d. Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging. Hij/zij zal de voorzitter of de secretaris schriftelijk in kennis stellen van zijn beslissing door middel van een brief per post of e-mail. Hij kan geen aanspraak maken op terugbetaling van betaald lidgeld, geheel of gedeeltelijk.

e. De uitsluiting van een vast lid kan slechts beslist worden tijdens een buitengewone algemene vergadering door te voldoen aan de wettelijk vereiste quorum- en meerderheidsvoorwaarden voor statutenwijzigingen. (Statuten, Art. 10).

De uitsluiting van een toegetreden lid wordt beslist door het Bestuursorgaan.

f. Een ontslagnemend of uitgesloten lid evenals de rechthebbenden van een lid dat ontslag neemt, overleed of werd uitgesloten, kunnen geen enkele aanspraak maken op het sociale actief. (Statuten, Art. 11).

g. Elk lid is verplicht de vereniging in kennis te stellen van elke adreswijziging, statuut, enzovoorts.

h. Ledencategorieën:

I. Vast: leden die volledig lidgeld betalen (volwassenen of juniors).

Het BO kan besluiten een subcategorie "Junioren" te creëren indien dat noodzakelijk blijkt. In dat geval zal het BO de precieze leeftijdsgrens en het bedrag van de bijbehorende bijdrage bepalen.

II. Toegetreden: Toegetreden leden hebben nauwe familiebanden met een vast lid: vader, moeder, echtgenoot, zoon of dochter. Zij moeten deel uitmaken van hetzelfde gezin (d.w.z. hetzelfde postadres). Zij betalen de "familie" bijdrage.

Het aantal toegetreden leden is beperkt tot 3 (drie) per vast lid. Zij betalen hun bijdrage op hetzelfde moment als het vast lid waarmee ze nauw verwant zijn.

Toegetreden leden zullen ook een lidkaart ontvangen en hebben dezelfde rechten als volwaardige leden met de volgende uitzonderingen:

- zij ontvangen geen magazine KIT;

- zij hebben geen stemrecht.

Een toegetreden lid kan te allen tijde vragen om over te gaan naar de categorie "vast lid" door een inschrijvingsformulier te bezorgen en het betalen van de bijdrage "vast lid" (zie Par 3.a.); de reeds betaalde familiebijdrage wordt daarbij niet in vermindering gebracht. Na ontvangst van de bijdrage wordt hij/zij vast lid voor de komende 12 maanden.

III. Ereleden

Ieder vast lid kan een lid van de vereniging voordragen als erelid. De genomineerde moet vast lid zijn, of dat zijn geweest, en moet een belangrijke bijdrage aan de vereniging hebben geleverd.

De beslissing iemand aan te stellen tot erelid wordt genomen door het BO. Het erelid wordt opgenomen in de Cat. "vast", maar hoeft geen lidgeld te betalen.

IPMS.be zal niet meer dan 10 ereleden tellen. Een erelid is dat voor het leven ("life" member).

IV. Erevoorzitters

Enkel het BO kan iemand voorstellen tot het erevoorzitterschap en dat daadwerkelijk toekennen. De genomineerde moet vast lid zijn of dat zijn geweest. Bovendien moet hij of zij lid zijn geweest van het BO (minstens gedurende een volledig mandaat, meer bepaald 3 jaar) en hij of zij moet een belangrijke bijdrage aan de vereniging hebben geleverd.

De erevoorzitter wordt opgenomen in de Cat. "vast", maar hoeft geen lidgeld te betalen. IPMS.be zal niet meer dan 02 erevoorzitters tellen. Een erevoorzitter is dat voor het leven ("life" member). Een erevoorzitter mag deelnemen aan de vergaderingen van het BO en heeft beslissingsbevoegdheid.

4. Lidgeld

a. De bijdrage wordt geïnd voor een periode van één jaar (12 opeenvolgende maanden) en begint vanaf het trimester van betaling. Dat komt overeen met 4 nummers van het magazine KIT (het lidgeld stemt dus niet overeen met een kalenderjaar van 01 Jan tot 31 Dec!).

b. Het bedrag van de bijdrage wordt bepaald door het BO op voorstel van de penningmeester. Het bedrag wordt dan voorgesteld en gerechtvaardigd aan de Algemene Vergadering en geldt vanaf 01 Jan van het volgende jaar. (Statuten, Art. 14).

- Indien nodig wordt het bedrag voor "junior" leden door het BO vastgelegd.

- Het bedrag voor toegetreden leden ("familielidgeld" genoemd) is gelijk aan 20% van het normale lidgeld (in België), naar boven afgerond tot €0,50.

c. - Hernieuwing van het lidmaatschap wordt kenbaar gemaakt aan de leden door middel van een uitnodiging tot overschrijving van het lidgeld. Die uitnodiging wordt overgemaakt met het voorlaatste magazine KIT dat overeenkomt met het lidgeld.

- In geval van laattijdige betaling (meer bepaald binnen een termijn van zo'n 3 maanden na het ontvangen van de uitnodiging) wordt een herinneringsbrief gestuurd met de laatste KIT dat overeenkomt met het lidgeld.

- Indien 3 maanden later nog geen lidgeld betaald (hernieuwd) is, wordt het lidmaatschap beschouwd als stopgezet. Indien het lid zijn lidgeld hernieuwt na een periode van stopzetting zal zijn situatie genormaliseerd worden; hij ontvangt het (de) KIT magazine(s) verschenen tijdens de periode van stopzetting pas wanneer het volgende nummer verstuurd wordt. Hij mag wel vragen dat het (de) magazines onmiddellijk toegestuurd worden mits betaling van de extra portkoten (zo'n €4,15 per magazine verzonden in België in 2023).

d. Het lidgeld van toegetreden leden moet samen met dit van het vaste lid betaald worden (zie Par 3.h.II).

e. Indien een aangesloten club het lidgeld betaalt van (al) zijn leden moet dat via één enkele betaling per jaar.

Indien ondertussen nieuwe leden aansluiten, dan wordt het lidgeld gedeeltelijk betaald om op te lijnen met de andere leden (bv. 75% van het bedrag indien nog 3 trimesters vóór het hernieuwen, 50% indien 2 trimesters, enzovoort). Dat is vooraf af te spreken met de penningmeester/ledenbeheerder.

5. Lidkaart

a. Elk lid dat in regel is met zijn jaarlijkse bijdrage krijgt een sticker die op de lidkaart te kleven is. Die sticker vermeldt de vervaldatum van het lidmaatschap.

b. Die lidkaart geeft recht op gratis toegang tot de National Convention (Plastic & Steel) alsook tot modelbouwevenementen van clubs die aangesloten zijn bij IPMS.be en gratis of verminderde toegang tot sommige internationale modelbouwevenementen.

c. Sommige handelaars staan een korting toe op vertoon van de lidkaart.

6. Publicaties

IPMS België publiceert 4 tijdschriften KIT jaarlijks; KIT is het hoofdcommunicatiemiddel tussen de leden waarvan elk vast lid een exemplaar toegezonden krijgt. Daarin worden stukken van het bestuur en de leden gepubliceerd (nieuws in verband met de vereniging, modelbouwartikels, fotoreportages, verslagen van wedstrijden, besprekingen van modelbouwkits, enz.) alsook andere relevante artikels.

De ingezonden artikels geven de impressies en/of meningen weer van de auteurs die echter niet noodzakelijk overeenkomen met de meningen van het BO. Voorts behoudt het BO zich het recht om de ingezonden artikels deels te wijzigen (na overleg met de auteur) of indien nodig de publicatie ervan te weigeren.

Het beleid wordt bepaald door het Bestuursorgaan, dat toezicht houdt op het werk van de hoofdredacteur(en).

KIT verschijnt gewoonlijk aan het eind van januari, april, juli en oktober.

7. Modelbouwevenementen

a. National Convention (Plastic & Steel)

IPMS Belgium organiseert jaarlijks de Nationale Conventie. In principe gebeurt de organisatie, planning en uitvoering door de leden van het BO, aangevuld door vrijwilligers (meer bepaald leden van IPMS.be). Dit evenement staat open voor elke modelbouwer, aangesloten of niet aangesloten bij IPMS.

b. Ateliers Make & Take (M&T)

Om jongeren en minder jeugdige personen te laten kennismaken met de geneugten van de modelbouw organiseert IPMS.be ateliers die "Make & Take" (M&T) worden genoemd, met een maximum van 06 ateliers per jaar. Voor de details in verband met de organisatie en verantwoordelijkheden zie bijlage A.

De M&T zijn in eerste instantie bedoeld voor aangesloten clubs, maar kunnen ook worden ingericht voor organisaties/verenigingen/clubs niet aangesloten bij IPMS.be (bijvoorbeeld ESC Redu, Luchtvaartmuseum…).

Aanvragen tot organisatie van een M&T moeten worden gericht aan de coördinator M&T, eventueel aan de voorzitter of secretaris.

Een bescheiden bijdrage zal aan de ouders gevraagd worden om te delen in de kosten van het materieel. Een iets hogere bijdrage zal gevraagd worden aan de organisaties/verenigingen/niet aangesloten clubs bij IPMS.be. Voor laatstgenoemden zal een globale factuur opgesteld worden na het evenement indien zij de M&T sponsoren (de ouders betalen dus niet).

c. IPMS.be kan aanwezig zijn met een stand op alle evenementen georganiseerd door haar leden, aangesloten clubs, of door haarzelf. De standplaats wordt gratis gereserveerd.

8. Bestuursorgaan (BO)

a. Het bestuursorgaan bestaat uit maximum 10 leden. Zij worden verkozen voor een mandaat van drie jaar. Het aantal mandaten is niet beperkt. (Statuten, Art. 23 & 24).

b. De bestuursleden moeten vaste leden zijn en meerderjarig zijn volgens de in België geldende wetgeving. (Statuten, Art. 23).

c. De leden van het BO zijn vrijwilligers en vervullen hun mandaat gratis: zij kunnen onder geen beding bezoldigd worden. (Statuten Art 17).

Sommige onkosten, gemaakt bij vertegenwoordiging in het buitenland, kunnen enkel terugbetaald worden na beslissing (voorafgaand aan het evenement) van het BO.

d. Elk jaar na de gewone algemene vergadering stelt het BO het bureau, bestaande uit zijn leden, samen. Het bureau bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een National Convention Coördinator en eventueel een of twee vicevoorzitter(s) en een "foreign liaison officer".

Indien er 2 vicevoorzitters zijn, dan zal er verplicht één FR en één NL zijn.

e. De functies van president en/of secretaris en/of penningmeester kunnen niet gecumuleerd worden door een en dezelfde persoon van het BO.

f. De penningmeester is tegelijkertijd beheerder van het ledenbestand.

g. Als een beheerder niet wordt vervangen aan het einde van zijn termijn, blijft hij in functie, binnen een aanvaardbare termijn met een maximum van 6 maanden, totdat het BO een vervanger voor hem/haar heeft aangeduid.

Wanneer een mandaat vrijkomt door overlijden, ontslag of herroeping, stelt het BO een vervanger aan voor de rest termijn van diegene die hij/zij vervangt. (Statuten, Art. 24).

h. Het Bestuursorgaan mag een beroep doen op een aantal vaste leden om te helpen in bepaalde complementaire taken indien die niet uitgevoerd kunnen door een lid van het BO (zoals coördinator Make & Take, organisator wedstrijd NatCon, webmaster, opmaken van het magazine, enzovoorts).

Die "freelance" leden mogen deelnemen aan de bestuursvergaderingen en hun advies geven, maar hebben geen beslissingsrecht.

i. Het BO komt samen op initiatief van de voorzitter of secretaris wanneer zij het opportuun achten met een minimum van 3 vergaderingen jaarlijks. De agenda zal per e-mail overgemaakt worden ten laatste 48 uur voor de aanvang van de vergadering.

j. Indien leden van het BO een punt op de agenda van de vergadering wensen te plaatsen, worden zij verzocht hun aanvraag daartoe niet later dan drie dagen voorafgaand aan de vergadering over te maken aan de voorzitter of de secretaris.

k. De convocatie wordt met e-mail ten minste een week voor de vergadering verzonden.

l. Elk lid van het BO kan om een bijeenroeping van een vergadering verzoeken, indien hij/zij dat noodzakelijk acht. Hij/zij zal de punten van de agenda overmaken. De voorzitter beslist over de opportuniteit van die buitengewone vergadering.

m. Alle beslissingen van het BO worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de aanwezige leden, met uitzondering evenwel van het uitsluitingvoorstel van een lid, dat een drievierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist (zie ook Par 3.e.).

n. Commissievergaderingen met een beperkt aantal leden kunnen worden georganiseerd in voorbereiding van toekomstige activiteiten. De andere leden worden op een later tijdstip daarover geïnformeerd (bijvoorbeeld NatCon).

o. De debatten tijdens de vergaderingen van het BO zijn strikt vertrouwelijk en dienen met de nodige discretie behandeld te worden ten opzichte van de buitenwereld. Tijdens de bijeenkomsten mogen de leden in alle vrijheid hun meningen verkondigen. Verschillen die kunnen ontstaan tussen de leden moeten vertrouwelijk worden behandeld.

p. Geen enkele bestuurder zal financiële aansprakelijkheid van de vereniging uitoefenen, zonder de goedkeuring van het BO.

9. Bevoegdheden (niet limitatieve lijst)

a. Voorzitter:

- De voorzitter van het BO is de wettelijke vertegenwoordiger van de vereniging tijdens evenementen georganiseerd in België en in het buitenland. Hij kan zich laten vertegenwoordigen.

- Tekent voor de algemene coördinatie van alle activiteiten;

- Roept het BO en Algemene Vergadering samen en stelt de agenda's op;

- Zit de vergaderingen van het BO en Algemene Vergadering voor;

- Bereidt de documenten voor publicatie in het Belgisch Staatsblad voor en zendt ze in (benoemingen binnen het BO, ontslagen, enzovoorts);

- Is de gevolmachtigde van de bankrekening(en) van IPMS.be.

b. Vicevoorzitter:

- Assistent van de voorzitter;

- Neemt de taken van de voorzitter over bij zijn afwezigheid.

c. Penningmeester:

- Ziet toe op de solvabiliteit van de vzw op de korte en lange termijn;

- Controleert de dagelijkse boekhouding en beheert de bankrekeningen;

- Stelt aan het BO inkomsten en uitgaven en de jaarlijkse balans voor;

- Stelt het bedrag van het lidgeld voor het jaar X+1 voor (wordt dan voorgesteld aan de AV voor goedkeuring);

- Staat in voor alle financiële verrichtingen;

- Volgt de betalingen van de bijdragen op, stelt onder meer de lijsten op van de leden die via KIT toe zijn aan vernieuwing of herhaling van de bijdrage;

- Volgt de betalingen op voor de reclame in KIT (inbegrepen het versturen van de uitnodigingen om te betalen);

- Houdt het ledenbestand bij (database in Access-software);

- Bezorgt de adresetiketten nodig voor de verzending van het tijdschrift KIT;

- Brengt de aangesloten clubs op de hoogte (4 keer jaarlijks) van leden die in regel zijn met het lidgeld bij IPMS.be;

- Bezorgt de handelaars die een korting toekennen de lijst met de leden die in regel zijn met hun lidgeld (beperkt tot naam, voornaam en lidnummer) – 3x per jaar;

- Berekent en waakt over de eventuele terugbetaling van tegoeden voor de aangesloten clubs (zie Par 4.f. & Bijl A);

- Bereidt de jaarrekeningen voor, jaarlijks te bezorgen aan de ondernemingsrechtbank;

- Maakt aan de Griffie van de ondernemingsrechtbank de stukken, voorzien door de Wet, over (boekhoudkundige documenten, akte van de Algemene Vergadering, enzovoorts);

- Ziet toe op de naleving van de fiscale verplichtingen (bijvoorbeeld belastingen, vzw-taks,…).

d. Secretaris:

- Staat in voor het administratieve werk;

- Stelt de verslagen van de vergaderingen van het BO en van de Algemene Vergadering op;

- Is gevolmachtigde van de rekeningen van IPMS.be.

e. Foreign Liaison Officer:

Zorgt voor de contacten met de buitenlandse IPMS afdelingen.

f. National Convention Coördinator:

Is verantwoordelijk voor de algemene organisatie van de NatCon.

10. Algemene vergadering (AV)

a. De Algemene Vergadering oefent soeverein de bevoegdheden uit van de vereniging van alle vaste leden.

b. De AV wordt eenmaal per jaar gehouden tijdens de National Convention, gewoonlijk op zaterdag.

c. De oproeping tot de AV wordt bijgesloten in de KIT voorafgaand aan de Algemene Vergadering.

d. De oproeping omvat onder meer de agenda, de lijst met verkiesbare kandidaten, uittredend en herkiesbaar of nieuwe kandidaten. In het laatste geval wordt een kort CV bijgevoegd. Een stembiljet wordt bij de uitnodiging gevoegd.

e. Elk vast lid mag een of meerdere punten voorstellen voor de agenda, ondertekend door ten minste een twintigste van de vaste leden, aan de secretaris te bezorgen minstens twee maanden voor de AV.

f. Een volmacht bevindt zich onderaan de uitnodiging. Elk lid niet in staat om de AV bij te wonen kan zich laten vertegenwoordigen door een volmacht over te maken aan een vast lid dat hij aanduidt om hem te vertegenwoordigen. Indien hij geen vast lid kent, kan hij zijn volmacht aan het IPMS.be secretariaat overmaken. Elk vast lid kan één stem uitbrengen en kan maximum 05 (vijf) volmachten vertegenwoordigen.

11. Verkiezingen

a. Opengestelde mandaten worden kenbaar gemaakt ten minste 03 (drie) maanden voor de Algemene Vergadering; dit wordt bekend gemaakt aan de leden via een oproep zich kandidaat te stellen in het magazine KIT. De leden kunnen stemmen met een stemformulier dat hun toegestuurd wordt in het tijdschrift KIT, samen met de uitnodiging tot de AV.

Het stemformulier moet teruggestuurd worden naar het adres aangegeven op het formulier.

b. Behalve in het geval van een geschreven kennisgeving worden uittredende beheerders de facto beschouwd als kandidaat ("uittredend en herkiesbaar") voor het BO.

c. Enkel vaste leden mogen stemmen.

d. De verkiezingsuitslag wordt kenbaar gemaakt tijdens de Algemene Vergadering.

e. Om verkozen te worden, moet een beheerder de eenvoudige meerderheid van stemmen behalen, dat wil zeggen 50 % van de geldige stemmen + 1.

f. Richtlijnen om geldig te stemmen:

- Elk lid stuurt zijn stemformulier AFZONDERLIJK op. Elke groepszending is ongeldig.

- Vermeld naam noch adres van de afzender op de omslag (anonimiteit !).

- De omslag dient gesloten te zijn.

- Stemwijze: het vakje naast de naam (namen) van de gekozen kandidaat(-daten) zwart maken. U kunt voor één of meerdere, zelfs voor alle kandidaten stemmen.

12. Aangesloten clubs (lokale secties)

a. Alle clubs voor modelbouw in plastic of figurines kunnen zich aansluiten bij IPMS.be. Ze moeten niet verplicht in België gevestigd zijn.

b. Voorwaarde: minstens 3 vaste IPMS.be leden tellen (juniores en toegetreden NIET inbegrepen) die in orde zijn met hun lidgeld in het jaar van de lidmaatschapsaanvraag (jaar X). De club moet 4 of meer vaste leden hebben aan het eind van het volgende jaar (X+1) en 5 of meer vaste leden aan het eind van jaar X+2.

Het aantal van 5 vaste leden is de minimale vereiste om daarna het lidmaatschap van de club bij IPMS.be te behouden.

Zie ook de opmerking in paragraaf 12.k.

c. Er is geen lidgeld te betalen voor de aansluiting van een club.

d. De aanvraag tot aansluiting wordt per een brief of e-mail naar de voorzitter of secretaris van IPMS.be verzonden met in bijlage:

- De lijst van de leden van de club die ook lid zijn van IPMS.be: naam, voornaam en IPMS-lidnummer;

- Indien de club een vzw is: ondernemingsnummer, afschrift van de statuten en het intern reglement (met het doel na te gaan of ze niet in conflict zijn met deze van IPMS.be);

- Indien de club een feitelijke vereniging is: het intern reglement.

e. Na aanvaarding van het lidmaatschap, kan de club de tekst "Afdeling IPMS Belgium" toevoegen aan de naam van de club.

Het logo IPMS.be (in jpeg formaat) zal de club ter beschikking gesteld worden voor een eventueel gebruik op bijvoorbeeld administratieve documenten, brochures voor tentoonstellingen, posters en andere.

f. POC: elke aangesloten club wijst een contactpersoon aan (POC, Point of Contact), die de betrekkingen en uitwisselingen tussen de club en IPMS.be verzekert.

De POC moet verplicht een vast lid IPMS.be zijn (> 18 jaar).

De keuze van de POC wordt aan de club overgelaten, maar gebeurt liefst in volgende volgorde: voorzitter, secretaris, penningmeester. Indien geen van de drie voorgaande personen lid is van IPMS.be, wijst de club een clublid aan.

g. Elke club zal de volgende info overmaken ter publicatie op de site van IPMS.be:

- Volledige naam van de club,

- Korte benaming,

- Officieel postadres,

- Coördinaten van de POC: naam, voornaam, postadres, telefoon en/of gsm, e-mailadres,

- URL van de internet site en/of blog en/of Facebook,

- Adres van het clublokaal,

- Agenda van vergaderingen,

- Logo van de club in kleur in jpeg- of pdf-formaat met hoge resolutie (300 dpi),

- Elke andere relevante info.

- Indien gegevens bijgewerkt worden, wordt dit doorgegeven aan het B.O.

h. Meerdere diensten zijn beschikbaar voor aangesloten clubs:

- Een pagina/jaar gratis publicatie in het tijdschrift KIT van de clubposter bij het organiseren van een tentoonstelling. De poster zal indien mogelijk tweetalig, Frans/Nederlands, zijn of eventueel Engels.

- Verzending van de expo-flyers met KIT. Service fee (€ 30/expeditie vanaf 2024).

- Publicatie van de clubgegevens op www.ipms.be.

- IPMS.be houdt 3 geactualiseerde e-mailbestanden bij: "handelaars/ambachtslieden", "modelbouwers" en "clubs". Op verzoek van de organiserende club (expo, wedstrijden, beurzen) zal IPMS.be de info overmaken naar 1, 2 of alle voornoemde adresbestanden (keuze te bevestigen door de club).

In het ideale geval zal de mailing de bestemmelingen doorwijzen naar een website of een blog waar informatie/documenten te vinden is/zijn.

Deze gratis e-mailingdienst is een keer/jaar beschikbaar.

i. Elk lid van IPMS.be kan een vergadering bijwonen van een aangesloten club waarvan hij geen lid is. Hij zal wel de POC van de club vooraf op de hoogte brengen van zijn intentie (per telefoon of e-mail).

j. De toegang tot elk evenement (tentoonstelling, wedstrijd, beurs) georganiseerd door een aangesloten club is gratis voor ieder lid van IPMS.be bij vertoon van een geldige lidkaart.

In de mate van het mogelijke zullen de aangesloten clubs erover waken leden van IPMS.be bij vertoon van een geldige lidkaart een vermindering toe te staan op de prijs voor deelname aan de activiteiten tijdens het evenement (beurs, wedstrijd, enzovoorts).

k. Opmerking: het spreekt vanzelf dat IPMS.be van bewuste club verwacht dat nog meer leden zich aansluiten bij IPMS.be, zelfs alle leden. De aangesloten clubs wordt eveneens gevraagd IPMS.be bekendheid te geven tijdens ontmoetingen met andere verenigingen, in België zowel als in het buitenland.

13. Website, e-mail, Blog & Facebook

a. De URL van de internetsite is www.ipms.be. Die site is opgesteld in drie talen (NL, FR en EN).

De inhoud van de site biedt onder meer informatie over IPMS.be, een inschrijvingsformulier, een KIT preview aanvangend met nr. 100, een kalender met aankomende modelbouwevenementen (modellen en figuurtjes), informatie betreffende de NatCon en/of foto's van de winnende modellen, enzovoort.

b. De webmaster zal de site op geregelde tijdstippen actualiseren.

Hij kan ook updates of aanpassingen aan de structuur van de site voorstellen. Na goedkeuring van het BO zal hij ervoor zorgen dat die updates of aanpassingen zo snel mogelijk uitgevoerd worden.

c. Facebookpagina: www.facebook.com/IPMS.Belgium. Die pagina is een aanvulling aan de website. Daar worden agenda-updates (geplande modelbouwevenementen) of nieuwigheden voor de liefhebbers van Belgische projecten aangekondigd. Nieuwe producten van Belgische vaklui worden ook gepubliceerd.

d. Blog: Aankondiging van nieuwe modellen, kleine advertenties (gratis en enkel voor IPMS.be leden), activiteiten van IPMS.be en aangesloten clubs (afhankelijk van de beslissing van de moderator).

e. De klassieke correspondentie per post wordt bijna volledig vervangen door e-mailverkeer.

Elk lid wordt dan ook sterk aangeraden om zijn e-mailadres over te maken aan IPMS.be. Het zal opgenomen worden in de "mailinglists" van de vereniging.

Het huidige intern reglement wordt van kracht op de datum van 16 Sep 2023.

[getekend]

Patrice Dechamps Erwin Heylens

Secretaris Voorzitter

Bijlage A


Make & Take Ateliers voor kinderen (M&T)


Basisrincipes :

1. IPMS België voorziet in :

- De bouwdozen,

- Het materiaal (lijm, pincetten, schuurpapier, mesjes, cutters, enzovoorts),

- Een coördinator van de activiteit.

2. De vragende club/organisatie voorziet in:

- Een geschikt lokaal met voldoende verlichting voor het bouwen van een kit,

- De nodige tafels en stoelen (geen banken),

- Vrijwillige instructeurs.

- Let op: wordt een M & T georganiseerd voor een vereniging of organisatie zonder leden modelbouwers (bijvoorbeeld ESC Redu), dan zal IPMS.be een beroep doen op vrijwillige leden.

3. Er moet één instructeur voorzien worden voor maximaal 2 kinderen. Een maximum van 8 kinderen kan tegelijkertijd "gecoached" worden. Dit betekent dat bij volle bezetting (dat wil zeggen 8 kinderen) minstens 4 instructeurs nodig zijn. De club kan echter het aantal kinderen beperken tot 6 of 4.

4. Elke instructeur zal een korte briefing ontvangen van de coördinator over de taak als coach. De M&T is geen alternatief voor kinderopvang, maar heeft tot doel kinderen de basisprincipes van modelbouw bij te brengen. Daarom moet de instructeur ten gepaste tijd ingrijpen, rekening houdend met de ervaring van het kind wiens leeftijd ideaal tussen 7 en 12 jaar zal zijn.